Nowy system gospodarowania odpadami

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Drukuj
 
Rozmiar czcionki:

Na terenie Gminy Krotoszyce odpady komunalne odbierane będą jako zmieszane lub zbierane selektywnie w podziale na „suche” i „mokre”.

Odpady komunalne „suche”, w skład których wejdą odpady surowce wtórne takie jak: papier, tektura, tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach - tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej), odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku), metal, butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach oraz inne odpady typu: szkło ozdobne (np. kryształy), fajans, guma, pieluchy jednorazowe itp.

Z odpadów suchych należy wydzielić odpady spełniające zasady selekcji i gromadzić je w pojemnikach w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w każdej miejscowości na terenie gminy według oznaczeń dla poszczególnych frakcji:

 • kolor zielony – dla szkła kolorowego i bezbarwnego
 • kolor niebieski – dla papieru i tektury
 • kolor żółty – dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali

Odpady komunalne „suche” niespełniające zasad selekcji należy gromadzić w pojemniku na terenie nieruchomości oznaczonym jako „suche”

Odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony.

Odpady komunalne „mokre”, w skład których wejdą odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, rośliny i ziemię kwiatową, zużyte ręczniki papierowe, zużyte, mokry papier i karton, woreczki i torebki papierowe, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt, trociny, skoszoną trawę, liście i pocięte gałęzie- zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się zagospodarowanie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:

 • nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia
 • zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy, poprzez złożenie informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady problemowe

System zakłada również selektywne zbieranie na terenie nieruchomości innych odpadów komunalnych, niż wymienione wyżej tj:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny (w tym AGD i RTV) i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyte opony

Prowadzenie selektywnego gromadzenia innych odpadów komunalnych odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według następujących zasad:

 • przeterminowane leki należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy
 • zużyte baterie należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy lub zgromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w terminie określonym w harmonogramie
 • chemikalia i akumulatory należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w terminie określonym w harmonogramie
 • zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość i wystawić na pojemniku w miejscu gromadzenia odpadów lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować do odbioru w miejscu wystawienia pojemników w terminie określonym w harmonogramie
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą przez podmiot uprawniony w terminie określonym w harmonogramie
 • odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od podmiotu uprawnionego. Mniejsze ilości, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu można dostarczyć do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia